คลอดทางช่องคลอด หรือ ผ่าตัดคลอด การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล

จะพยายามคลอดธรรมชาติทางช่องคลอดหรือจะผ่าตัดคลอดดี
คู่มือนี้จะนํา เสนอข้อมูลบางส่วนที่จะช่วยประกอบการตัดสินใจของคุณ

Download the Quali-Dec application!

Every birth is unique. The choice of delivery route depends on a number of factors such as the weight, size and position of your baby, as well as your medical history. This application is designed to provide you with information and help you reveal your preferences for the mode of delivery…

Scan the QR code to download the application to your mobile: